Chứng chỉ RapidSSL là một loại chứng chỉ SSL giá rẻ do tổ chức chứng thực GeoTrust nổi tiếng cung cấp, giúp website của chúng ta trở nên an toàn hơn với mã hóa 256-bit các dữ liệu người dùng gửi từ trình duyệt, tránh các nguy cơ bị rò rỉ thông tin.

Tại bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng ký chứng chỉ RapidSSL tại AZDIGI và xác minh chứng chỉ chỉ trong 10 phút thao tác.

Đăng ký chứng chỉ

Để đăng ký chứng chỉ RapidSSL tại AZDIGI (350.000 đồng/năm), bạn hãy truy cập vào liên kết https://my.azdigi.com/cart.php?a=add&pid=77. Tại đây bạn sẽ chọn thời hạn cần đăng ký chứng chỉ, AZDIGI khuyến khích bạn đăng ký càng lâu càng tốt vì sau khi hết thời hạn bạn sẽ phải gia hạn và xác minh lại từ đầu.Sau đó quý khách tiến hành hoàn tất đăng ký như một dịch vụ bình thường. Sau khi hoàn tất đăng ký bạn có thể thanh toán theo hướng dẫn AZDIGI gửi qua mail kèm hóa đơn. Sau khi thanh toán và hóa đơn được kích hoạt, bạn có thể sử dụng chứng chứng chỉ SSL ngay lập tức.

Xác minh danh tính tên miền

RapidSSL là loại chứng chỉ DV (Domain Validation) nên chúng ta sẽ xác minh chủ sở hữu tên miền cần cài chứng chỉ. Bây giờ bạn hãy truy cập vào phần Sản phẩm của tôi trên trang khách hàng AZDIGI.Chọn chứng chỉ SSL vừa được kích hoạt. Lưu ý rằng dịch vụ của bạn phải ở trong trạng thái Đang sử dụng.Sau đó chọn liên kết Thiết lập ngay.Sau đó bạn chọn loại máy chủ. Nếu bạn dùng Hosting tại AZDIGI thì chọn cPanel/WHM, nếu bạn dùng VPS tự cài webserver thì chọn loại webserver bạn đang sử dụng, nếu không có trong danh sách thì hãy chọn Other.Phần CSR là mã CSR của bạn tạo ra kèm private key để đăng ký chứng chỉ, nếu bạn chưa có mã CSR thì tham khảo 1 số hướng dẫn của AZDIGI:

Hướng dẫn tạo mã CSR trong Hosting tại AZDIGI
Hướng dẫn tạo mã CSR trên Linux VPS

Sau đó kéo xuống dưới bạn sẽ cần nhập thông tin người đại diện đăng ký chứng chỉ. Bạn nên nhập thông tin của bạn vào để có thể toàn quyền làm các bước sau. Sau khi hoàn tất ấn nút Tiếp tục.

Ở bước sau bạn sẽ cần chọn một trong các tên miền mà tổ chức xác minh gửi đường dẫn xác thực. Lưu ý là bạn phải chọn 1 trong các địa chỉ email mà họ cung cấp sẵn, nếu chưa có bất kỳ cái nào thì nên tạo trước khi làm tiếp bước sau.

Email hiển thị ra ở đây là các email được chọn sẵn dựa trên tên miền cần đăng ký chứng chỉ và email đại diện ở thông tin Whois.Sau khi chọn xong hãy ấn Tiếp tục để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất, hãy kiểm tra hộp thư của email xác nhận đã chọn ở trên và bạn sẽ nhận được một email như thế này từ RapidSSL.Hãy nhấp vào liên kết trong email và chọn I Approve.Sau khi đồng ý xác thực SSL. Bạn sẽ nhận được 1 email từ RapidSSL gửi mã chứng chỉ SSL cho bạn như sau:Ngoài ra bạn cũng có thể lấy mã chứng chỉ tại mục Lấy chứng chỉ trong trang quản trị dịch vụ của AZDIGI.Lưu ý rằng họ chỉ gửi mã chứng chỉ SSL cho bạn. Nếu bạn cần lấy Intermediate CA Certificates/CA Root của RapidSSL thì có thể copy mã dưới đây:

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIETTCCAzWgAwIBAgIDAjpxMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEIxCzAJBgNVBAYTAlVT MRYwFAYDVQQKEw1HZW9UcnVzdCBJbmMuMRswGQYDVQQDExJHZW9UcnVzdCBHbG9i YWwgQ0EwHhcNMTMxMjExMjM0NTUxWhcNMjIwNTIwMjM0NTUxWjBCMQswCQYDVQQG EwJVUzEWMBQGA1UEChMNR2VvVHJ1c3QgSW5jLjEbMBkGA1UEAxMSUmFwaWRTU0wg U0hBMjU2IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAu1jBEgEu l9h9GKrIwuWF4hdsYC7JjTEFORoGmFbdVNcRjFlbPbFUrkshhTIWX1SG5tmx2GCJ a1i+ctqgAEJ2sSdZTM3jutRc2aZ/uyt11UZEvexAXFm33Vmf8Wr3BvzWLxmKlRK6 msrVMNI4/Bk7WxU7NtBDTdFlodSLwWBBs9ZwF8w5wJwMoD23ESJOztmpetIqYpyg C04q18NhWoXdXBC5VD0tA/hJ8LySt7ecMcfpuKqCCwW5Mc0IW7siC/acjopVHHZD dvDibvDfqCl158ikh4tq8bsIyTYYZe5QQ7hdctUoOeFTPiUs2itP3YqeUFDgb5rE 1RkmiQF1cwmbOwIDAQABo4IBSjCCAUYwHwYDVR0jBBgwFoAUwHqYaI2J+6sFZAwR fap9ZbjKzE4wHQYDVR0OBBYEFJfCJ1CewsnsDIgyyHyt4qYBT9pvMBIGA1UdEwEB /wQIMAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeGJWh0 dHA6Ly9nMS5zeW1jYi5jb20vY3Jscy9ndGdsb2JhbC5jcmwwLwYIKwYBBQUHAQEE IzAhMB8GCCsGAQUFBzABhhNodHRwOi8vZzIuc3ltY2IuY29tMEwGA1UdIARFMEMw QQYKYIZIAYb4RQEHNjAzMDEGCCsGAQUFBwIBFiVodHRwOi8vd3d3Lmdlb3RydXN0 LmNvbS9yZXNvdXJjZXMvY3BzMCkGA1UdEQQiMCCkHjAcMRowGAYDVQQDExFTeW1h bnRlY1BLSS0xLTU2OTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEANevhiyBWlLp6vXmp9uP+ bji0MsGj21hWID59xzqxZ2nVeRQb9vrsYPJ5zQoMYIp0TKOTKqDwUX/N6fmS/Zar RfViPT9gRlATPSATGC6URq7VIf5Dockj/lPEvxrYrDrK3maXI67T30pNcx9vMaJR BBZqAOv5jUOB8FChH6bKOvMoPF9RrNcKRXdLDlJiG9g4UaCSLT+Qbsh+QJ8gRhVd 4FB84XavXu0R0y8TubglpK9YCa81tGJUheNI3rzSkHp6pIQNo0LyUcDUrVNlXWz4 Px8G8k/Ll6BKWcZ40egDuYVtLLrhX7atKz4lecWLVtXjCYDqwSfC2Q7sRwrp0Mr8 2A== -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDfTCCAuagAwIBAgIDErvmMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAME4xCzAJBgNVBAYTAlVT MRAwDgYDVQQKEwdFcXVpZmF4MS0wKwYDVQQLEyRFcXVpZmF4IFNlY3VyZSBDZXJ0 aWZpY2F0ZSBBdXRob3JpdHkwHhcNMDIwNTIxMDQwMDAwWhcNMTgwODIxMDQwMDAw WjBCMQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNR2VvVHJ1c3QgSW5jLjEbMBkGA1UE AxMSR2VvVHJ1c3QgR2xvYmFsIENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB CgKCAQEA2swYYzD99BcjGlZ+W988bDjkcbd4kdS8odhM+KhDtgPpTSEHCIjaWC9m OSm9BXiLnTjoBbdqfnGk5sRgprDvgOSJKA+eJdbtg/OtppHHmMlCGDUUna2YRpIu T8rxh0PBFpVXLVDviS2Aelet8u5fa9IAjbkU+BQVNdnARqN7csiRv8lVK83Qlz6c JmTM386DGXHKTubU1XupGc1V3sjs0l44U+VcT4wt/lAjNvxm5suOpDkZALeVAjmR Cw7+OC7RHQWa9k0+bw8HHa8sHo9gOeL6NlMTOdReJivbPagUvTLrGAMoUgRx5asz PeE4uwc2hGKceeoWMPRfwCvocWvk+QIDAQABo4HwMIHtMB8GA1UdIwQYMBaAFEjm aPkr0rKV10fYIyAQTzOYkJ/UMB0GA1UdDgQWBBTAephojYn7qwVkDBF9qn1luMrM TjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjA6BgNVHR8EMzAxMC+g LaArhilodHRwOi8vY3JsLmdlb3RydXN0LmNvbS9jcmxzL3NlY3VyZWNhLmNybDBO BgNVHSAERzBFMEMGBFUdIAAwOzA5BggrBgEFBQcCARYtaHR0cHM6Ly93d3cuZ2Vv dHJ1c3QuY29tL3Jlc291cmNlcy9yZXBvc2l0b3J5MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GB AHbhEm5OSxYShjAGsoEIz/AIx8dxfmbuwu3UOx//8PDITtZDOLC5MH0Y0FWDomrL NhGc6Ehmo21/uBPUR/6LWlxz/K7ZGzIZOKuXNBSqltLroxwUCEm2u+WR74M26x1W b8ravHNjkOR/ez4iyz0H7V84dJzjA1BOoa+Y7mHyhD8S -----END CERTIFICATE-----

Và xin chúc mừng, bạn đã có chứng chỉ SSL và có thể bắt đầu cài đặt lên hosting/webserver ngay bây giờ.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!