Khi sử dụng Linux VPS, bạn có thể sử dụng các lệnh dưới đây để kiểm tra từng thông số riêng biệt trên máy chủ.

Lệnh kiểm tra CPU:

cat /proc/cpuinfo

Lệnh theo dõi tài nguyên VPS:

top -c

Lệnh kiểm tra hệ điều hành:

uname -a

Lệnh kiểm tra Ram:

free -m

Lệnh kiểm tra dung lượng đĩa cứng:

df -h

Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi đĩa cứng:

time sh -c “dd if=/dev/zero of=ddfile bs=8k count=250000 && sync”; rm ddfile
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!